Sony PlayStation 4 500GB cena od 8 190 Kč | Pricemania

Sony PlayStation 4 500GB

Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Herní konzole

 ,. Balenie obsahuje :. Konzolu PS 4 500 Gb black s prí,slu&scaron,entsvom a hru Bloodborne PS 4. á,to nová, generá,cia počí,tačové,ho zá,bavné,ho systé,mu redefinuje bohatú, a pohlcujú,cú, hrateľnosť, s krá,snou grafikou ...viac

Na skladě Zobrazit cenu včetně dopravy

Obchody doporučené jinými zákazníky

Nejoblíbenější produkty v kategórií Herní konzole

Popis

 ,. Balenie obsahuje :. Konzolu PS 4 500 Gb black s prí,slu&scaron,entsvom a hru Bloodborne PS 4. á,to nová, generá,cia počí,tačové,ho zá,bavné,ho systé,mu redefinuje bohatú, a pohlcujú,cú, hrateľnosť, s krá,snou grafikou a rý,chlosťou, inteligentný,mi prispô,sobeniami, hlboko integrovaný,mi sociá,lnymi schopnosťami a inovatí,vnymi funkciami druhej obrazovky. V kombiná,cii s PlayStation Network s cloud technoló,giou, PS4 ponú,ka rozsiahly herný, ekosysté,m, ktorý, je zameraný, na hrá,ča, umožňujú,ci mu hrať, kedykoľvek a kdekoľvek.. Stredobodom je hrá,č, in&scaron,pirovaná, vý,vojá,rmi. PS4 bola navrhnutá, od zá,kladu tak, aby zabezpečila, tie najlep&scaron,ie hry pre svojich hrá,čov. Dosahuje to tý,m, že najvä,č&scaron,í, vý,vojá,ri hier na svete, využí,vajú, svoju kreativitu a posú,vajú, tak hranice hier prostrední,ctvom systé,mu, ktorý, je naladený, &scaron,peciá,lne pre ich potreby.. PS4 plynule prepá,ja hrá,čov s vä,č&scaron,í,m svetom zá,žitkov ponú,kaný,ch značkou PlayStation, cez konzolu, mobily a PlayStation Network (PSN). Architektú,ra systé,mu sa vyznačuje vysoký,m vý,konom a jednoduchosťou vý,voja hier. Má, svoj vlastný, vý,konný, čip, ktorý, obsahuje osem x86-64 jadier a &bdquo,state of art&ldquo, grafický, procesor.. Spracovanie grafiky (GPU) bolo vylep&scaron,ené, v mnohý,ch smeroch, najmä, s cieľom umožniť jednoduch&scaron,ie využitie GPU na v&scaron,eobecné, ú,čely vý,počtov (GPGPU), ako je simulá,cia fyziky. GPU obsahuje jednotný, rad 18 vý,počtový,ch jednotiek, ktoré, dohromady vytvá,rajú, 1,84 teraflopov vý,počtové,ho vý,konu, ktoré, mô,žu byť voľne použité, na grafiku, simulá,ciu ú,loh alebo zmesi oboch.. PS4 je vybavená, 8 GB pamä,tov, ktorá, uľahčuje tvorbu hry a zvy&scaron,uje bohatosť obsahu dosiahnuteľné,ho na platforme. GDDR5 sa použí,va k tejto pamä,ti, čo zaistí, systé,mu 176 GB/s prechod a poskytne ďal&scaron,ie zvý,&scaron,enie grafické,ho vý,konu. Konečný, vý,sledok pre hrá,čov sú, nové, hry s bohatou grafikou a hlboký,m herný,m zá,žitkom.. Zdieľajte zá,žitky z hry. Sociá,lna interakcia je srdcom PS4 skú,senosti, nové, funkcie boli postavené, na skutočný,ch zá,kladoch hardwarovej architektú,ry. PS4 poskytuje vyhradenú,, ",always on", video kompresiu a dekompresiu, ktorá, umožní, bezproblé,mové, nahrá,vanie gameplayu.. Prvý,krá,t v histó,rii mô,žu hrá,či zdieľať svoje epické, ví,ťazstvo po stlačení, tlačidla. Hrá,či jednoducho zmačknú, ",SHARE", tlačidlo na ovlá,dači, prejdu cez posledný,ch pá,r minú,tach hrania, označia ich a vrá,tia k hre, video sa uploaduje počas hrania. Hrá,či mô,žu zdieľať svoje obrá,zky a videá, s ich priateľmi na sociá,lnych sieťach, ako je Facebook.. PS4 tiež zlep&scaron,uje sociá,lneho divá,ka tý,m, že umožňuje hrá,čom vysielať svoju hru v reá,lnom čase s priateľmi pomocou živý,ch internetový,ch streaming služieb, ako sú, Ustream. Počas živé,ho vysielania, mô,žu priatelia pí,sať pozná,mky k streamovanej hre a ak hrá,č uviazne na ná,ročnej&scaron,ej ú,rovni, mô,žu sa priatelia tiež zapojiť do hry ú,plne nový,m spô,sobom. Naprí,klad mô,žu priateľovi ponú,knuť zdravotné, lektvary alebo &scaron,peciá,lne zbrane, keď ich hrá,č potrebuje.. Okrem toho mô,žu použí,vatelia prepojiť svoj Facebook ú,čet s ú,čtom Sony Entertainment Network. Prostrední,ctvom PS4, použí,vatelia budú, schopní, prehĺbiť svoje spojenie prostrední,ctvom co-op hrania alebo ",cross-game chatu".. PS4 Druhá, obrazovka. PS4 integruje druhé, obrazovky, vrá,tane PlayStation Vita, smartphonov a tabletov, aby uká,zali hrá,čom ich obľú,bený, obsah, nech sú, kdekoľvek. Kľú,čový,m rysom druhej obrazovky je ',Remote Play, ktoré,ho potenciá,l uká,že PS4 a spojenie PS Vita. S PS Vita, budú, hrá,či mô,cť bez problé,mov vytiahnuť PS4 tituly zo svojich televí,zorov a hrať ich na krá,snom PS Vita 13 cm displeji a cez intuití,vne duá,lne analó,gové, pá,čky a cez Wi-Fi sieť.. Nová, apliká,cia s ná,zvom ",PlayStation app umožní, iPhonom, iPadom a Android Smartphonom a tabletom, aby pô,sobili ako druhé, obrazovky. Po in&scaron,talá,cii na tý,chto zariadeniach, mô,žu použí,vatelia naprí,klad vidieť mapy počas hrania hry na PS4. Mô,žu taktiež kú,piť PS4 hru, zatiaľ čo sú, ďaleko od domova a stiahnuť ju priamo do konzoly doma alebo na diaľku sledovať ostatný,ch hrá,čov hrať na svojich zariadeniach.. Okamžite hranie. PS4 radiká,lne znižuje interval zdržania medzi hrá,čmi a ich obsahom. PS4 funkcia ',režimu spá,nku ",, udržuje systé,m v stave ní,zkej spotreby energie pri zachovaní, hry. Čas potrebný, k spusteniu konzoly a načí,tania uloženej hry bude minulosťou. Hrá,čom stačí, znovu kliknú,ť na tlačidlo napá,jania a sú, okamžite spä,ť v hre na presnom mieste, kde prestali hrať. Okrem toho mô,žu použí,vatelia spustiť celý, rad apliká,cií,, vrá,tane internetové,ho prehliadača, keď hrajú, hru na PS4.. PS4 tiež umožňuje stiahnuť hry alebo aktualizá,cie na pozadí, alebo dokonca v režime stand-by. Digitá,lne tituly sú, hrateľné, už počas sťahovania. Keď si hrá,č kú,pi hru, PS4 stiahne len zlomok z dá,t, takže hrá,č mô,že začať hrať okamžite a zvy&scaron,ok sa stiahne do pozadia počas hrania.. Zosobnený, obsah. Nové, PS4 menu, umožní, hrá,čom prezrieť herné, informá,cie zdieľané, priateľmi, prezerať hranie priateľov alebo zí,skať informá,cie o odporú,čaný,om obsahu, vrá,tane hier, televí,znych programov a filmov. Dlhodobý,m cieľom PS4 je zní,žiť dobu sťahovania digitá,lnych titulov na nulu: v prí,pade, že systé,m vie dosť o hrá,čovi, predví,da ďal&scaron,iu hru, ktorú, bude kupovať. Tá,to hra potom mô,že byť pripravená, e&scaron,te pred tý,m ako klikne na tlačidlo ",kú,piť",. PS4 obohatí, zá,bavu uží,vateľov, splnení,m ich potenciá,lnych potrieb.. Hranie v cloude. Spustený, v novembri 2006, PlayStation Network, čo je sieť služieb pre uží,vateľov PlayStation, teraz pô,sobí, v 67 krajiná,ch a regió,noch po celom svete s celkový,m počtom prevzaté,ho obsahu s viac ako 2,8 mld. Okrem rô,znych hier z obchodu PlayStation Store, uží,vatelia si budú, mô,cť vychutnať celý, rad služieb ponú,kaný,ch PSN, ako je Music Unlimited Sony Corporation, tzv cloud-based hudobná, predplatená, služba a Video Unlimited, prvotriedna video služba, rovnako ako rô,zne služby distribú,jú,ce obsah.. Kombiná,cia PlayStation Network s technoló,giou cloud Gaikai Inc, je cieľom pre Sony uskutočniť bezplatné, prieskumy pre rô,zne hry.. V budú,cnosti, keď hrá,č vidí, titul v obchode PlayStation Store, mô,že okamžite začať hrať časť skutočnej hry - nie jej očesanú, verziu. S Gaikai a PlayStation Store si budú, hrá,či mô,cť vyskú,&scaron,ať atraktí,vne hry av&scaron,ak platiť len za tie hry, ktoré, skutočne milujú. PlayStation Network a cloud ponú,kne pridanú, hodnotu pre hrá,čov PlayStationu. Sony skú,ma jedinečné, možnosti cloud technoló,gie s dlhodobou ví,ziou tvorby PlayStation knižní,c, vrá,tane neuveriteľné,ho kataló,gu viac než 3000 PS3 titulov, ktorý, je bezkonkurenčný, v hernom priemysle, a ich v&scaron,adeprí,tomnosti na PS4.. Technické, &scaron,pecifiká,cie. Hlavný, procesor. &bull, Single-chip vlastný, procesor. &bull, CPU : x86-64 AMD &ldquo,Jaguar&rdquo,, 8 jadier. &bull, GPU : 1.84 TFLOPS, AMD Radeon novej generá,cie. Pamä,ť. &bull, GDDR5 8GB. Hard Disk Drive. &bull, Zabudovaný, 500GB. Mechanika. &bull, BD 6xCAV. &bull, DVD 8xCAV. &bull, I/O. &bull, Super-Speed USB (USB 3.0) AUX. Komuniká,cia. &bull, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T). &bull, IEEE 802.11 b/g/n. &bull, Bluetooth 2.1 (EDR). AV vý,stup. &bull, HDMI. &bull, Digital vý,stup (optický,). Balenie konzoly obsahuje:. - 1x konzolu Playstation 4. - 1x ovlá,dač Dual shock 4. - 1x mono headset. - 1x adapté,r do elektriny. - 1x HDMI ká,bel. - 1X USB ká,bel. Bloodborne :. Vý,vojá,r Hidetaka Miyazaki a tvorcovia z FromSoftware prichá,dzajú, s hrou Bloodborne. Bloodborne je ú,plne nová, RPG hra plná, neú,prosné,ho a neutí,chajú,ceho teroru! Hra je určená, exkluzí,vne pre systé,m PlayStation 4. Postav sa svojmu strachu pri hladaní, odpovedí, v prastarom meste Yharnam, ktoré, bolo prekliate zvlá,&scaron,tnou endemickou ná,kazou, &scaron,í,riacou sa ulicami ako oheň. Nebezpečenstvo je v&scaron,adeprí,tomný, tieň plí,žiaci sa v tomto hroznom svete a ty musí,&scaron, odhaliť jeho najtemnej&scaron,ie tajomstvá,, ak chce&scaron, prežiť.. Prostredie 19. storočia vo vymyslenom rozľahlom meste Yharnam je plné, tmy a neblahý,ch predtú,ch.. Počas Va&scaron,ej cesty po &scaron,pinavý,ch uličká,ch na Vá,s budú, v tme čí,hať zvlá,&scaron,tne maskované, a deformované, postavy, ktoré, na Vá,s budú, ú,točiť takmer na každom kroku.. Mijazaki je zná,mý, tý,m, že vytvá,ra hry s prí,jemne ná,ročnou ú,rovňou obtiažnosti a ani Bloodborne nebude vý,nimkou.. Hra Bloodborne Vá,s nepo&scaron,le čeliť hordá,m nepriateľov bez pomoci - hrá,či budú, vyzbrojení, uspokojivo vý,konnou brokovnicou v ľavej ruke a zbraňou podobnou kose v pravej ruke.. S tý,m ako si budete prebojová,vať cestu mestom Yharnam, budete občas stretá,vať iný,ch lovcov s ťažkosťami a mô,žete si vybrať, či im pomô,žete alebo nie. Má,te tú, možnosť, pokiaľ ste sú,citný. Také,to postavy sa mô,žu neskô,r vrá,tiť a oplatiť Vá,m Va&scaron,u pomocnú, ruku.

Recenze

Produkt zatím nemá žádne hodnocení

Reklama

brand name

Prohlédněte si další Herní konzole Sony, nejprohlíženější produkty Sony nebo nejlevnejší Herní konzole.

Reklama