Forestina Dusíkaté vápno granulované 25kg

Jiní zákazníci nakoupili v:
Cena: Ihned Do obchodu

Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Hnojiva

Dusíkaté vápno obohacuje půdu o dusík a vápník. Využívá se k desinfekci půdy zvláště proti houbovým chorobám a tím zabraňuje nádorovitosti košťálovin a brukvovin. Výrazně ničí semena plevelů i vajíčka slimáků.Složení:.Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo 18% N + 50% CaO.Použití :.Dva až tři týdny před ...viac

Nejoblíbenější produkty v kategórií Hnojiva

Popis

Dusíkaté vápno obohacuje půdu o dusík a vápník. Využívá se k desinfekci půdy zvláště proti houbovým chorobám a tím zabraňuje nádorovitosti košťálovin a brukvovin. Výrazně ničí semena plevelů i vajíčka slimáků.Složení:.Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo 18% N + 50% CaO.Použití :.

 • Dva až tři týdny před setím či výsadbou rozhodíme hnojivo na plochu a zapravíme v dávce cca 50 g na m2. Při aplikaci by měla být půda vlhká. Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádků mezi rostliny, které musí být suché. Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu odpadů o výšce cca 25 cm.
.Dávkování :.Košťálová zelenina 30 - 100 g na 1 m2.Cibulová a listová zelenina 30 - 50 g na 1 m2.Celer a rajčata 40 - 50 g na 1 m2.Hrách a fazole 20 - 30 g na 1 m2.Ovocné stromy a jahody 30 - 50 g na 1 m2.Brambory 30 - 50 g na 1 m2.Obnova trávníků 40 - 50 g na 1 m2.Kompostování a dezinfekce půdy 100 g na 1 m2.Podzimní dezinfekce půdy 100 g na 1 m2.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:.
 • Typy nebezpečnosti:
 • .
 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • .
 • H315: Dráždí kůži.
 • .
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • .
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • .
 • H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
.POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 - Zamezte vdechování prachu. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 - Vypláchněte ústa. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Reklama

brand name

Prohlédněte si další Hnojiva Forestina, nejprohlíženější produkty Forestina nebo nejlevnejší Hnojiva.

Reklama