Obchodní podmínky portálu Pricemania.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu pricemania.cz a jeho podstránek umístěných na doménách druhé a/nebo třetí úrovně (dále a společně jen jako “pricemania.cz”) je Pricemania s. r. o. se sídlem Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 43 860 559, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl B, vložka č. 49437, adresa pro doručování elektronické pošty: info@pricemania.cz (dále jen jako “poskytovatel”).
 2. Prostřednictvím pricemania.cz jsou zobrazovány stránky a odkazy na zboží a/nebo služby podnikatelů provozujících své internetové obchody (dále a jednotlivě jen jako “partner”).

  Návštěvníci pricemania.cz, kteří nejsou partnery (dále a jednotlivě jen jako “uživatel”), využívají pricemania.cz k vyhledávání zboží a/nebo služeb partnerů, a to za účelem srovnání jejich cen, zjištění popisu jejich vlastností, parametrů či skladové dostupnosti.
 3. Poskytovatel vydává následující obchodní podmínky, upravující vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a partnerem. Každý partner je povinen seznámit se s obchodními podmínkami poskytovatele. Partner svou návštěvou pricemania.cz a dalším používáním tohoto portálu potvrzuje, že byl s obchodními podmínkami poskytovatele řádně seznámen a souhlasí s nimi.
 

II. Obsah pricemania.cz

 1. Obsah pricemania.cz je tvořen především texty, fotografiemi nebo obrázky, které na pricemania.cz umístil poskytovatel, partneři nebo uživatelé. Partner je povinen zdržet se umísťování takového obsahu na pricemania.cz, ke kterému nevykonává autorská práva nebo který je jinak protiprávní.
 2. Poskytovatel odpovídá za obsah umístěný na pricemania.cz partnery nebo uživateli pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací je protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele či partnera a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 3. Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah umístěný na pricemania.cz partnery nebo uživateli, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost tohoto obsahu.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli obsahu umístěného na pricemania.cz partnery nebo uživateli.
 5. Partner bere na vědomí a souhlasí, že na pricemania.cz jsou zobrazovány stránky a odkazy na zboží a/nebo služby dalších partnerů.
 6. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která může partnerovi vzniknout v důsledku umístění obsahu kteréhokoliv jiného partnera nebo uživatele na pricemania.cz.
 7. Kliknutím na některé odkazy na pricemania.cz může dojít k opuštění portálu a k přesměrování partnera na internetové stránky 3. osob. Propojené internetové stránky nejsou poskytovatelem kontrolovány a tento není zodpovědný za obsah žádné takto propojené internetové stránky, ani za škodu, která může partnerovi vzniknout v důsledku přesměrování.
 

III. Registrace partnera a použití pricemania.cz

 1. Partner je oprávněn registrovat svůj internetový obchod na pricemania.cz za pomoci unikátního účtu, který byl zřízen pod správou běžného uživatelského účtu ve smyslu podmínek používání. Podmínky používání jsou na pricemania.cz veřejně dostupné a partner byl s nimi řádně seznámen.
 2. Při registraci internetového obchodu za partnera jedná osoba, které byl zřízen primární uživatelský účet (dále jen jako "správce"). Partner a správce shodně prohlašují, že správce má veškerá oprávnění k registraci internetového obchodu partnera, jakož i ke správě účtu, který byl pro partnera a jeho internetový obchodu vytvořen. Jakékoliv právní jednání správce je přitom považováno za jednání partnera, kterého správce zastupuje. Účet, který byl partnerovi vytvořen pod správou uživatelského účtu, se pro účely těchto podmínek označuje jako účet partnera.
 3. Bude-li zřízen účet partnera, správce není oprávněn takový účet zrušit anebo omezit jeho nastavení bez předchozího souhlasu příslušného partnera.
 4. Pod správou jednoho uživatelského účtu může být zřízeno několik účtů partnerů, a to pro několik od sebe nezávislých partnerů. K jednomu účtu partnera může být registrováno několik internetových obchodů jednoho partnera. Podmínkou registrace několika internetových obchodů jednoho partnera je, že tyto internetové obchody jsou umístěné na různých doménách druhé a/nebo třetí úrovně a zároveň nenabízejí stejné zboží a/nebo služby za stejných nebo do značné míry srovnatelných podmínek.
 5. Partner je při registraci svého internetového obchodu povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které jsou za účelem dokončení registrace poskytovatelem označeny jako povinné. Údaje uvedené v účtu je partner při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v účtu partnera jsou poskytovatelem považovány za správné. Nezvolí-li partner jinou možnost, souhlasí se zpracováním těchto údajů poskytovatelem také pro účely zasílání zpráv a obchodních sdělení.
 6. Bude-li partnerovi zřízen účet partnera, poskytovatel může na pricemania.cz vytvářet stránky zboží a/nebo služeb partnera, o které partner požádá. Účet partnera umožňuje přidávání odkazů na zboží a/nebo služby partnera na pricemania.cz a jejich následné komentování. Podmínkou pro vytváření stránek produktů a/nebo služeb ze strany poskytovatele, jakož i pro přidávání odkazů na toto zboží a/nebo služby ze strany partnera na pricemania.cz, je zaplacení zálohy dle čl. V. Podmínkou pro vytváření stránek produktů a/nebo služeb ze strany poskytovatele, jakož i pro přidávání odkazů na toto zboží a/nebo služby ze strany partnera na pricemania.cz, je dále implementace XML feedu na stránkách toho internetového obchodu partnera, který prezentované zboží a/nebo služby nabízí. XML feed musí splňovat tyto náležitosti.
 7. Správce a partner se zavazují, že jejich odkazy na produkty a/nebo služby či komentáře nebudou mít charakter zpráv, které jsou nekalosoutěžní, vulgární, urážlivé, pobuřující, obscénní, vztahující se k propagaci resp. přímo propagující násilí, rasismus, fašismus, nebo jiné hnutí a ideologie směřující k potlačení práv a svobod občanů a nebudou podněcovat k páchání trestné činnosti nebo jinému porušování právního řádu České republiky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění těch odkazů na produkty a/nebo služeb a komentářů, které jsou v rozporu s těmito podmínkami a/nebo dobrými mravy. Poskytovatel není povinen správce ani partnera informovat o odstranění takového odkazu či komentáře. Uvedená pravidla se vztahují rovněž na logo, které správce a/nebo partner použije při zřízení svého účtu.
 8. Umísťování odkazů na produkty a/nebo služby a komentářů na pricemania.cz je bezplatné a partnerovi ani správci za ně nepřísluší odměna. Vytvořením odkazu na produkt a/nebo službu či odesláním komentáře partnera a/nebo správce se poskytovateli uděluje právo (bezúplatná licence) k jejich zpřístupnění třetím osobám, reprodukci či úpravě na pricemania.cz.
 9. Přístup k uživatelskému účtu, tedy i k účtu partnera, je zabezpečen přístupovým jménem a heslem. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu. Správce není oprávněn umožnit využívání jeho účtu třetím osobám, vyjma partnerů při použití účtu partnera. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v souvislosti se ztrátou přihlašovacích údajů a/nebo zneužitím účtu.
 10. Partner je oprávněn zrušit účet partnera kdykoliv na základě dohody s poskytovatelem nebo na základě jednostranné písemné výpovědi. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet partnera v případech, kdy partner tento účet nevyužívá déle než 1 rok, a to na základě jednostranné písemné výpovědi. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet partnera okamžitě v případě, kdy partner poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.
 11. Správce je oprávněn zrušit uživatelský účet kdykoliv na základě dohody s poskytovatelem nebo na základě jednostranné písemné výpovědi. Byl-li pod správou uživatelského účtu zřízen účet partnera, ke zrušení uživatelského účtu ze strany správce se vyžaduje také předchozí souhlas příslušného partnera. Poskytovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet v případech, kdy správce tento účet nevyužívá déle než 1 rok, a to na základě jednostranné písemné výpovědi. Poskytovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet okamžitě v případě, kdy správce poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Podmínkou zrušení uživatelského účtu je předchozí vypořádání účtu partnera dle odst. 13, a to i v případě okamžitého zrušení. Účinnost okamžitého zrušení uživatelského účtu se v tomto případě odkládá.
 12. Výpovědní doba pro případ výpovědi dle předchozích odstavců činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi. Výpovědní doba se staví po dobu vypořádání účtu partnera ve smyslu odst. 13.
 13. Má-li dojít ke zrušení uživatelského účtu, pod správou kterého byl zřízen také účet partnera, přičemž partner hodlá využívat svůj účet partnera i nadále, poskytovatel vytvoří nový uživatelský účet, pod který bude tento účet partnera přemístěn. Správcem takto vytvořeného uživatelského účtu se stává partner, jehož účet partnera byl pod rušeným uživatelským účtem zřízen. Je-li takových partnerů více, právo určit nového správce náleží poskytovateli. V případě nesouhlasu s výkonem funkce správce má partner právo ukončit spolupráci s poskytovatelem na základě písemné výpovědi. Odmítnou-li funkci správce všichni partneři, právo zrušit příslušné účty partnerů na základě písemné výpovědi náleží poskytovateli. Výpovědní doba ve všech případech stanovených tímto odstavcem činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi.
 14. Jakékoliv právní jednání správce určeného pravidly dle odst. 13 je považováno pouze za jednání nově registrovaných partnerů.
 15. Správce a partner berou na vědomí, že účet správce ani účet partnera nemusí být dostupný nepřetržitě, přičemž poskytovatel neodpovídá za škodu, která správci a/nebo partnerovi může vzniknout v důsledku dočasné nedostupnosti jeho účtu.
 

IV. Přesměrování uživatele a odměna poskytovatele

 1. Veškeré stránky zboží a/nebo služeb umístěné na pricemania.cz jsou informativního charakteru. Odkazy umístěné na stránkách zboží a/nebo sužeb slouží k přesměrování uživatele na stránky internetového obchodu partnera, který toto zboží a/nebo služby nabízí.
 2. Partner a poskytovatel se dohodli, že přesměrování uživatele na stránky internetového obchodu partnera prostřednictvím pricemania.cz je považováno za obstarání příležitosti k uzavření kupní smlouvy ohledně zboží nebo smlouvy o poskytnutí služeb partnera. Pouhým přesměrováním uživatele nedochází ke vzniku závazku mezi partnerem a uživatelem.
 3. Za každé jednotlivé přesměrování uživatele vzniká poskytovateli právo na odměnu, která se odečte z kreditu partnera (viz čl. V.). Odměna poskytovatele za proklik, tj. za přesměrování uživatele na stránky internetového obchodu partnera, se stává splatnou okamžikem přesměrování uživatele, a její výše je určena tímto ceníkem.
 4. Pokud partner dobije svůj kredit, zároveň tímto prohlašuje, že byl s ceníkem poskytovatele řádně a včas seznámen a souhlasí s ním. V případě změn ceníku se poskytovatel zavazuje odeslat partnerovi informaci o přijetí nového ceníku, a to vždy nejpozději do 15 dnů, než k takové změně dojde. Pokud partner nevyjádří námitky k novému ceníku do 15 dnů od doručení oznámení partnerovi, má se za to, že se změnou cen souhlasí. V případě nesouhlasu má partner právo ukončit spolupráci s poskytovatelem na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi. Účet partnera bude v případě výpovědi zrušen.
 5. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi partnerem a uživatelem, bude-li mezi nimi uzavřena kupní smlouva ohledně zboží nebo smlouva o poskytnutí služeb prezentovaných na pricemania.cz. Poskytovatel neodpovídá za obsah stránek zboží a/nebo služeb partnerů, ani za soulad takových stránek s nabídkami partnerů umístěnými na jejich internetových stránkách, neboť poskytovatel tyto stránky vytváří na základě podkladů dodaných partnery. Poskytovatel neručí za uzavření smlouvy mezi partnerem a uživatelem, ani nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z takové smlouvy a za případnou škodu, která partnerovi může v souvislosti s takovou smlouvou vzniknout.
 6. Poučení uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, o právu odstoupit od smlouvy ohledně zboží nebo smlouvy o poskytnutí služeb prezentovaných na pricemania.cz, o právech vznikajících z vadného plnění z takové smlouvy, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv, jsou předmětem smluvního vztahu mezi partnerem a uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za porušení poučovací povinnosti partnera.
 7. Partner bere na vědomí, že většinu uživatelů tvoří spotřebitelé. Partner a poskytovatel se dohodli, že závazek poskytovatele dle ust. § 2446 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, se považuje za splněný okamžikem dokončení registrace internetového obchodu partnera, neboť nejpozději v tento okamžik byl partner seznámen s těmito podmínkami, jakož i se vším, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření smlouvy s uživatelem.
 8. Poskytování služeb uživatelům ve smyslu čl. I. odst. 2 není považováno za činnost ve prospěch uživatele, jakožto strany smlouvy, příležitost jejíhož uzavření poskytovatel obstaral.
 9. Partner výslovně souhlasí s tím, aby byl poskytovatel činný také pro jiné partnery, přičemž plnění závazků poskytovatele vůči těmto partnerům nemá konkurenční charakter. Právo poskytovatele na odměnu ani povinnosti partnera ve smyslu těchto obchodních podmínek tím nejsou jakkoliv dotčeny.
 

V. Platební podmínky

 1. Partner, kterému byl zřízen účet dle čl. III., je povinen zaplatit zálohu (dále jen jako "dobít kredit", záloha dále jen jako "kredit") na budoucí odměny poskytovatele. Kredit lze uhradit teprve po doručení objednávky partnera poskytovateli. K odeslání objednávky lze využít pouze k tomu určenou funkci pricemania.cz, která je dostupná v uživatelském rozhraní účtu partnera.
  1. Kredit může být dobíjen na základě bezhotovostní úhrady ve prospěch účtu poskytovatele, nebo prostřednictvím 3. osoby, která provozuje platební systém umožňující zpracování on-line plateb, je-li taková možnost na pricemania.cz dostupná.
 2. Kredit může být za dobu trvání účtu dle čl. III. dobíjen průběžně, vždy však částkou minimálně ve výši 1.000 Kč.
 3. Kredit bude poskytovatelem vyúčtován zálohovou fakturou se splatností 14 dnů, vystavenou bez zbytečného odkladu po doručení objednávky partnera. Řádná faktura bude provozovatelem vystavena do 14 dnů od vyčerpání kreditu, od doručení žádosti partnera o předčasné vyúčtovaní odměn poskytovatele nebo od zrušení účtu partnera, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Zálohová, jakož i řádná faktura, mohou být partnerovi odeslány také v elektronické podobě.
 4. Řádná faktura bude provozovatelem vystavována měsíčně, a to vždy nejpozději k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci, v němž dojde k částečnému nebo úplnému spotřebování kreditu. Zálohová, jakož i řádná faktura, mohou být partnerovi odeslány také v elektronické podobě.
 5. Řádná faktura bude provozovatelem vystavena vždy do 7 dnů od navýšení kreditu. Zálohová, jakož i řádná faktura, mohou být partnerovi odeslány také v elektronické podobě.
 6. Kredit bude v odpovídající části započten na každou jednotlivou odměnu poskytovatele v okamžiku její splatnosti.
 7. Kredit se považuje za uhrazený okamžikem jeho připsání na účtu poskytovatele.
 8. Kredit není úročen.
 9. Poskytovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli započíst kredit nebo jeho část proti svým pohledávkám za partnerem. Takto lze započíst i dosud nesplatné pohledávky. Ustanovení § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, se nepoužije.
 10. V případě zrušení účtu partnera poskytovatel vyplatí zůstatek kreditu partnerovi do 30 dnů po vypořádání veškerých závazků partnera vůči poskytovateli. Ve stejné lhůtě poskytovatel vystaví partnerovi dobropis na nespotřebovanou část kreditu.
 11. Je-li na pricemania.cz dostupná možnost dobíjení kreditu prostřednictvím 3. osoby, která provozuje platební systém, a rozhodl-li se partner tuto možnost využít, je partner povinen seznámit se s veškerými obchodními podmínkami a podmínkami používání takové osoby. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která partnerovi může vzniknout v důsledku použití platebního systému 3. osoby.
 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Závazek poskytovatele, správce i partnera trvá po dobu existence účtu partnera. Zaniknou-li veškeré účty partnerů, které byly zřízeny pod správou uživatelského účtu, přičemž uživatelský účet i nadále existuje, práva a povinnosti mezi poskytovatelem a správcem se v plném rozsahu řídí podmínkami používání.
 2. Poskytovatel je oprávněn pozastavit možnost přesměrování uživatele na stránky internetového obchodu partnera v případech, kdy partner a/nebo správce porušuje tyto obchodní podmínky, nadměrným způsobem vytěžuje technické možnosti pricemania.cz nebo kdy je jeho kredit nedostatečný.
 3. Partner souhlasí s ukládáním souborů cookies na elektronickém zařízení, pomocí kterého přistupuje k pricemania.cz. Partner souhlasí se zobrazováním cílené reklamy 3. osob, a to na základě použití cookies, které byly zpracovány prostřednictvím internetových stránek třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za zpracování cookies na internetových stránkách 3. osob.
 4. Partnerovi může být doručováno také na adresu jeho elektronické pošty. Jakákoliv písemnost se považuje za doručenou dnem obdržení potvrzení o doručení, nejpozději však 5. dnem po odeslání písemnosti.
 5. Poskytovatel a partner shodně prohlašují, že do vzájemného smluvního vztahu vstupují podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za rozumové slabosti, lehkomyslnosti či při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a zapracování jejich připomínek a poté, co obě strany měly dostatečnou možnost seznámit se s těmito podmínkami a získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádná ze stran se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek a/nebo ceníku zveřejněním jejich aktualizovaného znění na pricemania.cz. Připravovanou změnu obchodních podmínek a/nebo ceníku poskytovatel oznámí partnerům a správcům nejméně 14 dní předtím, než aktualizované znění podmínek a/nebo ceníku zveřejní. Partner a/nebo správce je odpovědný za pravidelné sledování takových oznámení a následných změn. Pokud partner a/nebo správce po zveřejnění jakýchkoli změn obchodních podmínek a/nebo ceníku pokračuje v používání pricemania.cz, znamená to, že tyto změny akceptuje. V případě nesouhlasu má partner a/nebo správce právo ukončit spolupráci s poskytovatelem na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi. Výpovědní doba se staví po dobu vypořádání účtu partnera ve smyslu čl. III. odst. 13. Účet partnera a/nebo správce bude v případě výpovědi zrušen.
 7. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 8. Tyto podmínky používání nabývají účinnost dne 1. 4. 2015.