Podmínky používaní portálu Pricemania.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu pricemania.cz a jeho podstránek umístěných na doménách druhé a/nebo třetí úrovně (dále a společně jen jako “pricemania.cz”) je Pricemania s. r. o. se sídlem Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 43 860 559, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl B, vložka č. 49437, adresa pro doručování elektronické pošty: info@pricemania.cz (dále jen jako “provozovatel”).
 2. Prostřednictvím pricemania.cz jsou zobrazovány prezentace zboží a/nebo služeb 3. osob - podnikatelů provozujících své internetové obchody (dále jen jako “obchodníci”, jednotlivě jen jako “obchodník”).
 3. Pricemania.cz slouží zejména k vyhledávání prezentací zboží a/nebo služeb obchodníků, a to za účelem srovnání jejich cen, zjištění popisu jejich vlastností, parametrů či skladové dostupnosti u jednotlivých obchodníků. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně a k jejich využití není vyžadována registrace.
 4. Provozovatel vydává následující podmínky používání pricemania.cz, upravující vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a návštěvníkem pricemania.cz, který není obchodníkem (dále jen jako “uživatel”). Tyto podmínky používání jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Každý uživatel je povinen seznámit se s podmínkami používání. Uživatel svou návštěvou pricemania.cz a dalším používáním tohoto portálu potvrzuje, že byl s podmínkami používání seznámen a souhlasí s nimi.

 

II. Obsah a použití pricemania.cz

 1. Přístup k portálu pricemania.cz a jeho používání uživatelem je bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu na pricemania.cz, tedy náklady na provoz elektronického zařízení, pomocí kterého k pricemania.cz přistupuje, a náklady na internetové připojení.
 2. Obsah pricemania.cz je tvořen především texty, fotografiemi nebo obrázky, které na pricemania.cz umístil provozovatel, obchodníci nebo uživatelé. Obsah, který na pricemania.cz umístili uživatelé, je uživatelským obsahem. Uživatel je povinen zdržet se umísťování takového uživatelského obsahu, ke kterému nevykonává autorská práva nebo který je jinak protiprávní.
 3. Provozovatel odpovídá za uživatelský obsah pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací je protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 4. Provozovatel není povinen dohlížet na uživatelský obsah, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost tohoto obsahu.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli uživatelského obsahu.
 6. Kliknutím na některé odkazy na pricemania.cz může dojít k opuštění portálu a k přesměrování uživatele na internetové stránky obchodníků nebo jiných 3. osob. Propojené internetové stránky nejsou provozovatelem kontrolovány a tento není zodpovědný za obsah žádné takto propojené internetové stránky, ani za škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku přesměrování.

 

III. Registrace uživatele

 1. Na základě registrace uživatele provedené na pricemania.cz může uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu, který uživateli umožňuje bezplatné hodnocení a komentování prezentací obchodníků, odesílání zpráv či zapojení se do soutěží vyhlašovaných provozovatelem nebo jeho partneri.
 2. Uživatel je při své registraci povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které jsou za účelem dokončení registrace provozovatelem označeny jako povinné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.
 3. Uživatelé využívající uživatelský účet se zavazují, že jejich zprávy a komentáře nebudou mít charakter zpráv, které jsou nekalosoutěžní, vulgární, urážlivé, pobuřující, obscénní, vztahující se k propagaci resp. přímo propagující násilí, rasismus, fašismus, nebo jiné hnutí a ideologie směřující k potlačení práv a svobod občanů, nebudou komerčního charakteru a nebudou podněcovat k páchání trestné činnosti nebo jinému porušování právního řádu České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění těch zpráv a komentářů, které jsou v rozporu s těmito podmínkami používání a/nebo dobrými mravy. Provozovatel není povinen uživatele informovat o odstranění takové zprávy či komentáře. Uvedená pravidla se vztahují rovněž na logo, které uživatel použije při zřízení svého účtu.
 4. Umísťování zpráv a komentářů na pricemania.cz je bezplatné a uživateli za ně nepřísluší odměna. Odesláním zprávy či komentáře uživatel uděluje provozovateli právo k jejich zpřístupnění třetím osobám, reprodukci či úpravě na pricemania.cz.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v souvislosti se ztrátou přihlašovacích údajů a/nebo zneužitím uživatelského účtu.
 6. Uživatel je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet kdykoliv na základě dohody s provozovatelem nebo na základě jednostranné písemné výpovědi. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, v případech, kdy uživatel tento účet nevyužívá déle než 1 rok, a to na základě jednostranné písemné výpovědi. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet okamžitě v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Ustanovení podmínek zpracování a ochrany osobních údajů tím nejsou dotčeny.
 7. Výpovědní doba pro případ výpovědi dle předchozího odstavce činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi. Výpověď a/nebo žádost dle předchozího odstavce se považuje za písemnou také v případě použití k tomu určené funkce dostupné v uživatelském rozhraní účtu.
 8. Uživatel bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. O možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zřízení a dalším používání uživatelského účtu se uživatel může informovat formou písemného dotazu adresovaného provozovateli.
 9. Užije-li uživatel svůj účet za účelem registrace internetového obchodu obchodníka, má se za to, že uživatel jedná jako přímý či nepřímý zástupce obchodníka, v rámci výkonu svého povolání nebo samostatné podnikatelské činnosti, a proto není spotřebitelem. Registrací internetového obchodu obchodníka uživatel bez dalšího souhlasí s obchodními podmínkami provozovatele, které jsou na pricemania.cz veřejně dostupné. Pravidla registrace dle obchodních podmínek v takovém případě plně nahrazují pravidla registrace dle těchto podmínek používání.

 

IV. Uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby

 1. Veškerá prezentace zboží a/nebo služeb umístěná na pricemania.cz je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží nebo smlouvu o poskytnutí služeb prezentovaných obchodníky. Prezentace zboží a/nebo služeb na pricemania.cz slouží k přesměrování uživatele na internetové stránky obchodníka, který toto zboží a/nebo služby na svých internetových stránkách nabízí. Ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, se ve vztahu k prezentacím umístěným na pricemania.cz nepoužije.
 2. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživatelem a obchodníkem, je-li mezi nimi uzavřena kupní smlouva ohledně zboží nebo smlouva o poskytnutí služeb prezentovaných na pricemania.cz. Provozovatel neodpovídá za obsah prezentací obchodníků, ani za soulad takových prezentací s nabídkami obchodníků umístěnými na jejich internetových stránkách. Provozovatel neručí za uzavření smlouvy mezi obchodníkem a uživatelem, ani nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z takové smlouvy a za případnou škodu, která uživateli může v souvislosti s takovou smlouvou vzniknout.
 3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen dohlížet na obsah všech prezentací obchodníků, proto je také srozuměn s rizikem nesouladu prezentací s nabídkami obchodníků umístěnými na jejich internetových stránkách a následně dodaným zbožím a/nebo službami.
 4. Poučení uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, o právu odstoupit od smlouvy ohledně zboží nebo smlouvy o poskytnutí služeb prezentovaných na pricemania.cz, o právech vznikajících z vadného plnění z takové smlouvy, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv, jsou předmětem smluvního vztahu mezi uživatelem a obchodníkem. Provozovatel neodpovídá za porušení poučovací povinnosti obchodníka.

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Registrací za účelem vytvoření uživatelského účtu na pricemania.cz a/nebo přihlášením adresy elektronické pošty za účelem odebírání novinek či reklamních sdělení provozovatele. Uživatel, který je fyzickou osobou, uděluje provozovateli souhlas ke zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, (dále a společně jen jako “osobní údaje”). Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 3. Souhlas uživatele je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou písemného oznámení adresovaného provozovateli.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 7. Má-li uživatel za to, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo může požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat.
 9. Provozovatel prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00061811.
 10. Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na elektronickém zařízení, pomocí kterého přistupuje k pricemania.cz. Uživatel souhlasí se zobrazováním cílené reklamy 3. osob, a to na základě použití cookies, které byly zpracovány prostřednictvím internetových stránek třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za zpracování cookies na internetových stránkách 3. osob.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. S použitím pricemania.cz dle čl. I. odst. 3 a dle čl. III. odst. 1 je spojeno dodání digitálního obsahu, který není umístěn na hmotném nosiči, a nezakládá uživateli právo na odstoupení od smlouvy. Funkčnost digitálního obsahu je definována v čl. I. odst. 3 ve spojení s čl. III. odst. 1. a je chráněna technickou podporou poskytovatele. Ta zabezpečuje funkčnost a odstraňování chyb zdrojového kódu pricemania.cz. Digitální obsah je dále zabezpečen technickými opatřeními poskytovatele webhostingovýh služeb. Digitální obsah je součinný s hardwarem a software, které uživateli umožňují přístup na síť internet.
 2. Provozovatel odpovídá za to, že pricemania.cz bude při jejím použití uživatelem odpovídat obvyklému účelu dle čl. I. odst. 3 a dle čl. III. odst. 1. (ust. čl. II a IV. tím není dotčeno). Je-li takové použití spojeno s vadami ve funkčnosti portálu, uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na pricemania.cz vyskytne, a to písemným oznámením adresovaným provozovateli bezprostředně po tom, kdy se o takové vadě dozví. Práva a povinnosti provozovatele a uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění). Uživatel může zejména požadovat, aby mu namísto vadného plnění bylo dodáno plnění bez vad.
 3. Uživateli může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 4. Provozovatel a uživatel nevyužijí zvláštního způsobu pro mimosoudní vyřizování stížností. Uživatel je v případě stížností oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání zveřejněním jejich aktualizovaného znění na pricemania.cz. Připravovanou změnu podmínek používání provozovatel oznámí uživatelům nejméně 14 dní předtím, než aktualizované znění podmínek používání zveřejní. Uživatel je odpovědný za pravidelné sledování takových oznámení a následných změn. Pokud uživatel po zveřejnění jakýchkoli změn podmínek používání pokračuje v používání pricemania.cz, znamená to, že tyto změny akceptuje. V případě nesouhlasu má uživatel právo ukončit spolupráci s poskytovatelem a zároveň je také povinen pricemania.cz opustit.
 6. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 7. Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 8. Tyto podmínky používání jsou uloženy na pricemania.cz a jsou veřejně dostupné. Uživatel souhlasí, že ust. § 1827 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je splněno pouhým zveřejněním podmínek použití na pricemania.cz, neboť text těchto podmínek lze opakovaně zobrazit a uchovat.
 9. Tyto podmínky používání nabývají účinnost dne 1. 4. 2015.