Oral-B D2

Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Zubní kartáčky

DETSKÁ, BATÉ,RIOVÁ, ZUBNÁ, KEFKA. Detská, zubná, kefka AdvancePower 200 (D 2010) kids je &scaron,peciá,lne vyvinutý, tak, aby pomá,hal deťom čistiť si zuby dlh&scaron,ie, pomocou jednominú,tové,ho časovača EZtimer.. CHARAKTERISTIKA :. ...viac

Nejoblíbenější produkty v kategórií Zubní kartáčky

Popis

DETSKÁ, BATÉ,RIOVÁ, ZUBNÁ, KEFKA. Detská, zubná, kefka AdvancePower 200 (D 2010) kids je &scaron,peciá,lne vyvinutý, tak, aby pomá,hal deťom čistiť si zuby dlh&scaron,ie, pomocou jednominú,tové,ho časovača EZtimer.. CHARAKTERISTIKA :. Zubné, kefky Oral-B ®, AdvancePower &trade, Kids majú, skvelé, farby a sú, na nich Disney ®, postavičky, ktoré, deti milujú, &ndash, tento zubná, kefka je &scaron,peciá,lne vyvinutý, tak, aby pomá,hal deťom čistiť si zuby dlh&scaron,ie, pomocou jednominú,tové,ho časovača EZtimer.. Klinicky doká,zané, ú,činky &ndash, je vyvinutý, tak, aby deťom pomá,hal čistiť si zuby lep&scaron,ie, voči detský,m zubom a ďasná,m je rovnako jemný,, ako manuá,lna zubná, kefka. VLASTNOSTI:. EZtimer je upozornenie na dosiahnutie jednej minú,ty čistenia. dobí,jacia &ndash, vydrží, 5 dní, do ďal&scaron,ieho nabitia. vyrá,bané, v kombiná,cii jasný,ch farieb &ndash, modrá, / ružová, a zelená, / modrá,. obľú,bené, postavičky od Disney ©, na kartá,čkový,ch hlavá,ch. men&scaron,ia kefková, hlava pre deti tiež obmedzuje apliká,ciu použitej zubnej pasty na optimá,lnu apliká,ciu o veľkosti zrnka hrá,&scaron,ku. vá,kna ExtraSoft &bdquo,flowered&ldquo, pre jemné, čistenie. stredná, rada dlh&scaron,í,ch vlá,kien pre dô,kladné, vyčistenie žuvací,ch plô,&scaron,ok &ndash, problé,mové, miesto mnohý,ch detí,. modré, vlá,kna Oral-B ®, Indicator ®, monitorujú, čistiaci vý,kon kefky a indikuje potrebu vý,meny hlavice. PARAMETRE:. Detská, baté,riová, kefka. vhodná, pre deti od 3 rokov. 2D systé,m (9.600 oscilačno rotačný,ch pohybov za minú,tu). 1 čistiaci program. 1 detská, koncovka s krytkou. 2 AA baté,rie v komplete.

Reklama

brand name

Prohlédněte si další Zubní kartáčky Oral-B, nejprohlíženější produkty Oral-B nebo nejlevnejší Zubní kartáčky.

Reklama